نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
شركت همكاران مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران ابهر و خرم دره در راهپيمايي روز جهاني قدس
شركت همكاران مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران ابهر و خرم دره در راهپيمايي روز جهاني قدس
شركت همكاران مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران ابهر و خرم دره در راهپيمايي روز جهاني قدس
بازديد سرزده مهندس انصاري از مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران
بازديد سرزده مهندس انصاري از مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران
بازديد سرزده مهندس انصاري از مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد چمران
حضور مهندس معيني در جمع فرهنگيان مدارس متوسطه خرمدره در هفته معلم
حضور مهندس معيني در جمع فرهنگيان مدارس متوسطه خرمدره در هفته معلم
حضور مهندس معيني در جمع فرهنگيان مدارس متوسطه خرمدره در هفته معلم
دی ان ان